پلن ها

#
1
پنل مدیریت
ارسال پست
درج لوگو بر روی پست های ارسالی
ریزگزارشات فعالیت ربات
میانگین جذب فالوور
100 - 0
اعتبار
3 روز
قیمت
0 ریال
#
2
پنل مدیریت
ارسال پست
درج لوگو بر روی پست های ارسالی
ریزگزارشات فعالیت ربات
میانگین جذب فالوور
400- 0
اعتبار
7 روز
قیمت
170,000 ریال
#
3
پنل مدیریت
ارسال پست
درج لوگو بر روی پست های ارسالی
ریزگزارشات فعالیت ربات
میانگین جذب فالوور
700 - 0
اعتبار
30 روز
قیمت
440,000 ریال
#
4
پنل مدیریت
ارسال پست
درج لوگو بر روی پست های ارسالی
ریزگزارشات فعالیت ربات
میانگین جذب فالوور
1100 - 0
اعتبار
90 روز
قیمت
1,260,000 ریال
#
5
پنل مدیریت
ارسال پست
درج لوگو بر روی پست های ارسالی
ریزگزارشات فعالیت ربات
میانگین جذب فالوور
2200 - 0
اعتبار
180 روز
قیمت
2,400,000 ریال
پلن 1پلن 2پلن 3پلن 4پلن 5
نام پلن اشتراک تست 1 هفته 1 ماهه 3 ماهه 6 ماهه
پنل مدیریت
ارسال پست
درج لوگو بر روی پست های ارسالی
ریزگزارشات فعالیت ربات
میانگین جذب فالوور 100 - 0 400- 0 700 - 0 1100 - 0 2200 - 0
اعتبار 3 روز 7 روز 30 روز 90 روز 180 روز
قیمت 0 ریال 170,000 ریال 440,000 ریال 1,260,000 ریال 2,400,000 ریال
خرید پلن های موجود